Hiro Natuurlijk Wonen

Mortels HK schelplkalk HarlingenMortels HKC schelpkalk harlingenExtra InfoHK metselwerkHK voegwerk knipHome

Let op!

Vochtig houden

Voor het afbinden van de specie tot mortel is relatief veel water nodig. Water dat in eerste instantie uit de specie afkomstig is en in tweede instantie eventueel uit de stenen. Bescherm het metsel-/pleisterwerk daarom tegen te snelle uitdroging. Verwerk daarom geen droge steen of bepleister geen droge muur, maar bevoctig deze één tot anderhalve dag van te voren. Bescherm het werk tegen uitdroging door zonneschijn en/of warme lucht. Bevochtig het werk van tijd tot tijd met een lichte waternevel. Cement bevattende mortels moeten tenminste 2 weken vochtig gehouden worden. Tras bevattende mortels moeten zelfs minimaal 3 maanden onafgebroken achtereen vochtig gehouden worden.

Verhardingsproces

Droogt een mortel te vroeg uit, dan stopt het verhardings proces en wordt geen voldoende sterkte bereikt. Mortels met alleen schelpkalk en zand verharden na uitdrogen en opnieuw vochtig worden normaal verder, zonder uiteindelijk aan sterkte te verliezen. In echter veel mindere mate geldt dit voor tras/schelpkalk mortels. Cement verhardt onder deze condities niet noemswaardig verder, zodat in deze gevallen in de praktijk de sterkte geleverd moet worden door de schelpkalk. Schelpkalk waarborgt dan ook de verharding van de mortel met daaraan gekoppeld een zeker zelfherstellend vermogen, door afzetting van schelpkalk in scheurtjes.

Te nat

Aan de andere kant mogen de te verwerken steen of de te bepleisteren oppervlakten niet te nat worden, daar anders de specie gaat "drijven". Bij metselwerk betekend dat te natte stenen er toe bijdragen dat per dag slechts enkele steenlagen per dag achtereen kunnen worden gemetseld, bij pleisterwerk op een te natte ondergrond is het dan ook moeilijk de specie op de wand te laten hechten.

Uitspoelen

Bescherm het werk de eerste paar weken tegen overmatig nat worden door regen, lekwater etc.. De nog niet verharde bindmiddelen kunnen dan uitspoelen en het werk "smetten", wat tot ontsierende kalkvlekken/strepen kan leiden.

Kleur

Schelpkalk geeft het pleisterwerk een warme gebroken witte kleur, meestal met een rossige gloed, soms met een blauwe gloed, afhankelijk van de vindplaats van de schelpen. Tussen verschillende partijen kan dus mogelijk een kleurverschil zijn. Het is dus zaak bij een werk voldoende schelpkalk te bestellen.

Indien het nodig is pleisterwerk te sausen, is te kiezen voor een saus met een, dampdoorlatende en elastische structuur.

Handmatig aanmaken

Bij handmatig aanmaken van de specie geldt dat 1 schep zand (met holle bats nr.1) circa 2 liter zand oplevert. De praktijk is echter dat 1 schep cement, tras of Schelpkalk geen 2 liter oplevert. Reken daarom altijd terug vanuit de zak-volume inhoud van de bindmiddelen of gebruik emmers voor het afpassen van de hoeveelheden.

Veiligheid

Schelpkalk bestaat voor het grootste deel uit calciumhydroxide, een sterke base. Draag daarom bij de verwerking handschoenen, een veiligheidsbril, en eentueel een stofmasker. Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Bij kontakt: met veel water spoelen en in ernstige gevallen een arts raadplegen. Schelpkalk is onbrandbaar en niet giftrig. Het reageert met zuren onder warmte ontwikkeling..

Voegen

Mooi en in goede staat verkerende kalkvoegwerk van een door Berlage ontworpen villa uit 1885 te Lochem.In de laatste eeuw is het algemeen gebruikelijk geworden om te voegen op de wijze zoals wij die nu kennen: eerst wordt de verse metselmortel aan het eind van de werkdag tot circa 2 cm diepte uitgekrapd, waarna de voeg pas bij het gereedkomen van het metselwerk wordt afgevoegd. Zodoende wordt ongeveer 20% van de metselmortel verspild, wordt het draagvlak van de metselmortel met 20% verminderd en kunnen na enkele tientallen jaren problemen met de voegen gaan ontstaan. Dit kan aanleiding geven tot spanningsverschillen in de voeg, door wissellende krachtbelastingen en/of verschillende vochthuishoudingen in de metselmortel en de voegmortel resulterend in problemen van bevriezing van vocht tussen metsel- en voegmortel. Dit nog afgezien van eventuele opeen hoping van zouten uit steen en mortel tussen metsel- en voegmortel.

Op grond van bovenstaande is het daartom aan te bevelen, waar mogelijk "vol te metselen" d.w.z. de metselmortel niet uit te krabben, maar direct als voegmortel te gebruiken. Deze techniek werd in het verleden algemeen toegepast en met goed gevolg, zoals nu kan worden vastgesteld. Maar ook bij gemetselde fabrieksschoorstenen waar het metsel- en voegwerk aan zeer hoge mechanische en verweringsbelastingen blootstaat, wordt deze techniek tegenwoordig nog, zonder uitzondering toegepast.Voor die situaties waarbij het volmetselen niet mogelijk is wordt aangeraden de schelpkalkmortel voor voegen zonder cement toevoeging te gebruiken.

welgelukzalig

Schelpkalk is een product zonder kankerverwekkende stoffen.

Schelpkalk geeft geen huidirritatie bij verwerking.

Schelpkalk heeft geen chemische toevoeging.

Schelpkalk is desinfecterend en schimmelwerend.

Schelpkalk heeft een zeer laag radongehalte.

Schelpkalk is een natuurlijk materiaal.

Schelpkalk zorgt voor welgelukzalig binnenhuisklimaat Milieu

Schelpkalk laat metselstenen vele malen opnieuw gebruiken.

Schelpkalk verlengt de levensduur van metselwerk.

Schelpen zijn onuitputtelijk.

Schelpkalk beperkt CO2 belasting.

Schelpkalk is volledig recyclebaar.

Schelpkalk kan gemaakt worden van kokkelschelpenafval.

Schelpkalk heeft een lage energie-inhoud.

Techniek

Schelpkalk zorgt voor elastisch metselwerk en is bestand tegen verkeerstrillingen en krimp.

Schelpkalk is scheurherstellend.

Schelpkalk is vochtregulerend (droger).

Schelpkalk voorkomt verwering van metselwerk (CO2 binding).

Schelpkalk vraagt minder dillataties.

Met schelpkalk gemetseld zijn stenen afbikbaar en herbruikbaar.